FUNKCJE DODATKOWE KOBI

///FUNKCJE DODATKOWE KOBI

PORÓWNANIE BILINGÓW

Funkcja przeznaczona jest do szybkiego porównywania bilingów od operatorów telekomunikacyjnych z danymi pochodzącymi z systemu Kobi.

Przejrzysty sposób wizualizacji wyników, w formie tabeli z odpowiednio oznaczonymi rekordami oraz zestaw parametrów filtrujących, pozwala łatwo diagnozować problemy z rejestracją bądź taryfikacją połączeń. Do porównania pobierane są rekordy wcześniej przetworzone i taryfikowane przez system oraz połączenia wczytane z bilingów operatora w postaci elektronicznej.

[read more=więcej less=mniej] Konfiguracja funkcji umożliwia porównywanie kosztów połączeń bez uwzględniania rabatów, operatorzy często nie uwzględniają rabatów w bilingach. Definicja porównywania może być przypisana do jednego bądź wielu operatorów. Tabela tolerancji czasu rozpoczęcia oraz czasu trwania połączenia umożliwia ustalenie maksymalnych różnic między porównywanymi połączeniami. Wynik działania funkcji można zapisać do plików tekstowych, które mogą zostać wykorzystane w innych systemach.
Może istnieć wiele niezależnych definicji, funkcja może działać całkowicie automatycznie.

Przykładowe zrzuty ekranów:

[/read]

 

SYNCHRONIZACJA STRUKTUR

Funkcja pozwala aktualizować struktury organizacyjne na podstawie plików lub bazy Active Directory.

Modyfikacja przypisania linii przeprowadzana jest dla jednej zdefiniowanej struktury, natomiast opisy linii/kodów widoczne są we wszystkich strukturach systemu.
Zaawansowana metoda mapowania pól oraz modyfikacji przetwarzanych wartości pozwala dopasować konfigurację synchronizacji do niemal każdego formatu danych.

[read more=więcej less=mniej]Funkcja działa całkowicie automatycznie w jednym z trzech trybów:

 • aktualizacja opisów linii/kodów oraz przypisania do struktury organizacyjnej na podstawie danych pobranych z plików CSV, XLS,XLSX lub bazy LDAP;
 • aktualizacja wyłącznie opisów linii na podstawie Active Directory, sprawdzane są numery i status konta, na tej podstawie dodawany jest opis do linii/kodu;
 • aktualizacja wyłącznie opisów linii na podstawie plików CSV, XLS lub XLSX;

Podczas wykonania synchronizacji możliwa jest

 • zmiana przypisania linii lub kodu do poziomu organizacyjnego dla określonej struktury organizacyjnej
 • dodawanie nowej linii lub kodu i/lub aktualizacja parametrów linii lub kodu
 • dodawanie nowego typu linii lub kodu i/lub aktualizacja parametrów typu linii lub kodu
 • dodawanie nowego użytkownika linii lub kodu i/lub aktualizacja parametrów użytkownika linii lub kodu

Może istnieć wiele niezależnych definicji, funkcja może działać całkowicie automatycznie.

Przykładowe zrzuty ekranów:

[/read]

 

TRANSFERY I KONFERENCJE

Funkcja pozwala modyfikować czasy i koszty połączeń transferowych oraz konferencyjnych.

Proces przetwarzania połączeń transferowych i konferencyjnych polega na połączeniu w jeden rekord wszystkich wierszy związanych z przełączanym połączeniem.

[read more=więcej less=mniej]Podczas łączenia rekordów zostaje zsumowany czas trwania wszystkich połączeń oraz na podstawie tak obliczonego czasu trwania wyliczony jest koszt połączenia.

Koszt całości połączenia transferowanego można przypisać abonentowi inicjującemu lub kończącemu połączenie. Jeśli funkcja nie będzie uruchamiana wówczas każdy z abonentów „płaci za swoją część” połączenia.

Funkcja może być uruchamiana jako część procesu przetwarzania danych automatycznie modyfikując odpowiednie wartości.

[/read]

 

ROZLICZANIE FAKTUR

Funkcja przeznaczona jest do proporcjonalnego rozliczenia kosztów telekomunikacyjnych (włącznie z kosztami abonamentów) na poszczególne połączenia, linie, kody lub centra kosztów (poziomy struktury organizacyjnej).

Funkcja pozwala rozksięgować rzeczywiste koszty ruchu telefonicznego powiększone o koszty abonamentu proporcjonalnie na linie, kody lub poziomy struktury organizacyjnej (np. miejsca powstawania kosztów).
[read more=więcej less=mniej]Koszty mogą być rozliczane proporcjonalnie do kosztów zarejestrowanych przez system Kobi lub też w stosunku do ilości linii lub poziomów organizacyjnych zarejestrowanych w systemie. System pozwala również dodawać opłaty stałe.

Kwoty faktury importowane są z pliku XLS, w którym podane są:

 • nazwa operatora;
 • okres rozliczeniowy;
 • wartość netto połączeń;
 • wartość netto abonamentów i innych opłat stałych;
 • nazwa struktury organizacyjnej linii wewnętrznych;

W ramach jednego rozliczenia możliwy jest wybór jednego z wariantów:

 • proporcjonalna zmiana kosztu każdego połączenia, bez uwzględniania ilości linii i poziomów;
 • dodanie opłat do linii wewnętrznej lub kodu;
 • dodanie opłat do poziomu organizacyjnego;

Podczas dodania opłat do linii lub poziomów dodatkowo możliwe jest ustawienie trybu:

 • proporcjonalna zmiana kwoty w stosunku do ilości linii/poziomów/kodów;
 • proporcjonalna zmiana kwoty w stosunku do kwoty występującej na linii/poziomie/kodzie;
 • stała opłata dla każdej linii/poziomu/kodzie

Dla każdego rozliczenia zdefiniowany jest zestaw opcji określających dla jakiego operatora wykonane jest rozlicznie, wg której struktury organizacyjnej obliczane są współczynniki oraz za jaki okres wykonane są obliczenia kosztów. Zgodnie z parametrem dla rozliczenia, obliczony koszt połączenia jest dodawany do bieżącego kosztu połączenia lub go zastępuje.

Może istnieć wiele niezależnych definicji, funkcja może działać całkowicie automatycznie.

Przykładowe zrzuty ekranów:

 

[/read]

 

LIMITY KWOTOWE

Funkcja pozwala określać limity dla linii, kodów, poziomów organizacyjnych (centrów kosztowych) lub użytkowników i typów linii lub kodów.

Możliwe jest ustawienie limitów zarówno dla linii wewnętrznych, linii miejskich oraz kodów. Po przekroczeniu założonego limitu może być wysłany e-mail z odpowiednim komunikatem.

[read more=więcej less=mniej]Funkcja może być użyta do wykrywania nadużyć, alarm może być wysłany jednorazowo po przekroczeniu limitu w danym okresie lub też przy każdym wywołaniu funkcji.

[/read]

 

NUMERY PRZENIESIONE

Funkcja przeznaczona jest do analizy oraz budowania bazy numerów, które zostały przeniesione do innego operatora niż macierzysty.

W przypadku wykrycia faktu przeniesienia numeru jest on dodawany jako wyjątek do tabeli numerów kierunkowych z odpowiednim opisem, jednocześnie retaryfikowane są wszystkie połączenia wykonane na ten numer po dacie pierwszego wystąpienia.

[read more=więcej less=mniej]W wyniku działania tej funkcji system buduje bazę numerów przeniesionych, które choć raz zostały wykorzystane. Nie są zapisywane wszystkie numery przeniesione ale jedynie te, dla których były wykonane jakiekolwiek połączenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie potrzeba przechowywać milionów numerów oraz nie jest wymagana żadna synchronizacja z bazami UKE.

Może istnieć wiele niezależnych definicji, funkcja może działać całkowicie automatycznie.

 [/read]

 

SYMULATOR TARYF

Funkcja służy do obliczania kosztów staryfikowanych wcześniej połączeń według innych taryf operatorów.

Proces symulacji taryf wykonywany jest w celu sprawdzenia, czy używana taryfa jest taryfą optymalną dla typów wykonywanych połączeń pod względem kosztów. Zazwyczaj okazuje się, że wśród wielu operatorów i różnorodności taryf, znajdzie się taka taryfa, która pozwoli uzyskać znaczne oszczędności.

[read more=więcej less=mniej]Proces ten wykonywany jest na danych rzeczywistych, po wykonaniu symulacji możemy uruchomić dowolny raport (np. szczegółowy lub podsumowujący), który porówna koszty połączeń operatora bieżącego z kosztami połączeń operatora wybranego podczas symulacji. Nowy koszt połączenia obliczony po wykonaniu funkcji znajduje się w osobnym polu połączenia, w związku z tym nie wpływa na zmiany kosztów rzeczywistych.

Podczas konfigurowania definicji wybieramy okres za jaki ma być wykonana symulacja. Dodatkowo określamy istniejącego operatora (taryfę), dla którego chcemy wykonać porównanie kosztów oraz taryfę, która ma być użyta do symulacji (przeliczenia kosztów połączeń).

Może istnieć wiele niezależnych definicji, funkcja może działać całkowicie automatycznie.

 

[/read]

 

ZAJĘTOŚĆ ŁĄCZY

Funkcja pozwala sprawdzić stopień wykorzystania łączy i linii. Jest to unikalna funkcjonalność, która pozwala zliczyć ilość trwających połączeń w każdej jednostce czasu, następnie wynik odnieść do ilości kanałów w łączu i obliczyć procentowy poziom zajętości łącza.

Wbudowany mechanizm wyszukiwania stanów alarmowych pozwala błyskawicznie zorientować się czy w którymkolwiek momencie badanego okresu doszło do przekroczenia zadanych progów granicznych.

[read more=więcej less=mniej] Wynik działania funkcji jest prezentowany w następujący sposób:

 • raport szczegółowy – wyświetla ilość jednoczesnych połączeń w każdej sekundzie
 • raport podsumowujący – wyświetla zakresy czasowe, w których nastąpił alarm ostrzegawczy lub maksymalny
 • wykres – wyświetla dane z możliwością grupowania w minuty, godziny, dni lub miesiące
 • raport percentylowy – wyświetla 5-minutowe zakresy z ilością maksymalnych połączeń, posortowane malejąco

Może istnieć wiele niezależnych definicji, funkcja może działać całkowicie automatycznie.

Przykładowe zrzuty ekranów:

[/read]